Actievoorwaarden

Spel- en actievoorwaarden

De spel- en actievoorwaarden van Simone FM zijn van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan een actie.

Gegevensverstrekking

Deelnemers aan prijsvragen en acties dienen desgevraagd in de Nederlandse taal hun naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail gegevens en geboortedatum door te geven. Deelnemers die niet de juiste volledig gevraagde gegevens opgeven zijn van deelname uitgesloten. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens behoudt Simone FM zich het recht om de prijzen niet uit te keren.

Registratie van prijswinnaars

Prijswinnaars worden geregistreerd in een database ter controle van de datum van deelname en de gewonnen prijzen.

Gegevensbescherming

Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden anders dan de direct bij het spel en/of actie betrokken partijen, tenzij er hiervoor door deelnemers uitdrukkelijke toestemming is gegeven.

Prijzen en verantwoordelijkheid

Indien de oorspronkelijke prijzen door overmacht niet kunnen worden geleverd verzorgt Simone FM vervangende prijzen. Simone FM is niet aansprakelijk voor eventueel verlies tijdens de verzending van de prijzen.

Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten of goederen en zijn niet overdraagbaar.

Uitsluitingsperiode

Prijswinnaars zijn voor een periode van 3 maanden uitgesloten van deelname aan een spel en/of een actie. Bij het winnen van een zogeheten hoofdprijs bedraagt deze periode 6 maanden. Indien een prijswinnaar binnen deze periode toch een prijs wint, behoudt Simone FM het recht deze gewonnen prijs niet uit te keren. Indien een deelnemer onder meerdere/valse persoonsgegevens prijzen wint binnen deze gestelde periode, worden deze niet uitgekeerd.

Leeftijdsvereisten

Deelnemers aan een spel en/of een actie dienen minimaal 18 jaar oud te zijn, tenzij in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald.

Uitsluiting van medewerkers

Simone FM behoudt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te verwijderen.

Uitzondering voor medewerkers

Medewerkers van Simone FM dingen niet mee naar prijzen.

Voorbehoud

De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

0%